Преквалификација и обука за занимање: минер

obuka-za-mineraМинер – палилац мина једно је од занимања из области рударско – геолошке струке, последњих година веома тражено на нашем и иностраним тржиштима рада. Спада у ред најризичнијих послова, стога сви људи који се баве овим занимањем морају имати темељну обуку пре свега из безбедности и заштите на раду.

Курс за минера у Центру „Степен плус“ веома је детаљан и теоријски добро припремљен са акцентом на отклањање евентуалних ризика и свођење могућих грешака на минимум. Намењен је како људима других струка који би да се преквалификују у ово тражено и занимљиво занимање, тако и онима који овај посао већ обављају, али им је потребна диплома како би верификовали своје знање.

Обука за минера

Обука за минера пружа кандидатима знања и вештине минирања минских бушотина у редовним и ванредним условима уз правила и прописе за руковање експлозивним средствима уз поштовање свих мера заштите и безбедности на раду. Сврха курса за минера у Центру за образовање „Степен плус“ је да оспособимо раднике за квалитетно и самостално обављање посла минера – палиоца мина, без довођења свог или туђих живота у опасност.
Обука се састоји из теоријског и практичног дела наставе, испита пред комисијом коју чине стручњаци са дугогодишњим искуством и доделе дипломе.
Теоријски део обуке за минера састоји се из неколико области: дефиниција и појам минирања, врсте минирања, шта тачно подразумева посао минера, припрема и преглед извршеног минирања.

На курсу за минера у Центру „Степен плус“ кандидати ће научити и: појам ударног бушења, поделу и врсте бушилица и лафетираних чекића, све о факторима који утичу на бушење и минирање. Централни део обуке чине називи, дефинисање и подела експлозива, све о бризантним експлозивима, брзини детонације, паковању водопластичних и справљање прашкастих експлозива. Затим, шта се користи као средство за паљење експлозива, како се врши ископ и масовно разарање стена. Настава обрађује различите теорије минирања – теорију кратера, експлозију минских бушотина, милисекундно отпуцавање, површинско и подземно минирање, котловско и коморно минирање и сл.

Теоријски део обуке и преквалификације за минера подразумева похађање наставе, стручне скрипте за полагање завршног испита, сам испит и сертификат (диплому) стручне оспособљености.

Централни део курса за палиоца мина – минера јесте практични део наставе. Он се обавља у неком од предузећа са којима Центар сарађује или кандидат сам проналази одговарајућу фирму. Тамо полазници добијају ментора, предавача практичне наставе са дугогодишњим искуством у пословима минера. Практични део наставе од изузетне је важности код овог одговорног занимања и мора се редовно похађати што се доказује дневником праксе који се попуњава уз помоћ ментора.

Центар за стручно образовање „Степен плус“ организује курс и доделу диплома и за кандидате који су радили или раде на пословима минера. Врши се процена њихове стручне оспособљености и на основу резултата организује даља обука. Како би изашли само на полагање без претходног похађања теоријског и практичног дела наставе, потребно је да имају релевантну потврду фирме у којој су радили да су на месту минера провели минимум 3 месеца. У том случају у најкраћем могућем року у нашим просторијама организујемо испит пред стручном комисијом и полазник добија диплому.

Уколико ваша струка није међу најтраженијима на тржишту рада, можете искористити прилику да се преквалификујете за актуелно и популарно звање минера. Исто тако, ако већ радите на овом радном месту, а немате адекватну диплому уз помоћ нашег „Центра плус“ сада можете имати сертификат којим ћете доказати стручну оспособљеност за ово занимање. Релевантна диплома свакако је предност над другим кандидатима, а са њом можете конкурисати у приватном или државном предузећу, у Србији или иностранству.